აპოკატასტასისი: აღმოსავლელი მამები ყველა დაცემულის ღმერთთან დაბრუნების შესახებ

თინიკაშვილი, დავით. „აპოკატასტასისი: აღმოსავლელი მამები ყველა დაცემულის ღმერთთან დაბრუნების შესახებ“, ჟურნალი “ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო”, ტომი XI, 2018. (ვრცელი ინგლისურენოვანი რეზიუმით).

სტატიის პდფ ვერსია ბეჭდური კრებულის პაგინაციით.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s